Jak vybrat nový informačním systém?
Potřebujete požadavky pro nový systém?
How to choose a new information system?
Do you need requirements for IS?


Potřebujete zavést či jednorázově využít projektové řízení? Do you need to implement or just use project management?


Řešíte potřebu inovace?
Nové technologie?
Need for innovations?
New technologies?


Chcete zjednodušit procesy a ušetřit?

» více ...
Do you want to simplify processes?

» more ...


Realizuji projekty jako projektový manažer, včetně výběrových řízení na IS. I lead projects as a project manager, including tender processes for a new IS.


Malé systémy realizuji jako zakázkový vývoj. Nově navrhuji a vyrábím IoT zařízení na zakázku. I deliver small systems as custom development as well as design and produce custom IoT devices.


Pomáhám jako kouč či mentor v manažerském rozvoji nebo řešení konkrétní situace.

» více ...
Do you need a coach or a mentor for personal development or resolving certain situations?

» more ...


Po dvaceti letech praxe u významných českých a zahraničních firem se věnuji poradenství a realizaci projektů pro manažery a majitele firem.
» více ...
After twenty years of experience with major Czech and foreign companies, I provide consulting and project delivery for managers and business owners.
» more ...

Konzultace zadání zdarma, volejte 731 423 818 Free initial consultation, call +420 731 423 818

Poradenství pro manažery a majitele firem Consulting for managers and company owners

Poskytuji pomoc a poradenství v oblastech managementu, informačních systémů, optimalizace procesů, automatizace, inovace služeb a produktů, zlepšení zákaznické zkušenosti, vedení lidí a osobního rozvoje. I provide consulting in the areas of management, information systems, process optimization, automation, products and services innovation, customer experience improvement, people management and personal development.

Pro názornost uvádím výběr zadání, která jsem řešil ... For inspiration, the following list of selected assignments I solved ...

Formulace nové Vize, Mise a Strategie útvaru, neziskové organizace Formulation of a new Vision, Mission and Strategy for a department and for NGO

Návrh portfolia projektů pro digitalizaci oblasti firemních úvěrů (SME a COR) Drawing up a proposal to digitize the administration of a bank's portfolio of corporate loans (SME and COR)

Zavedení Business Architektury a využití pro stávající i plánované portfolio projektů Introduction of Business Architecture and use for existing and planned project portfolios

Výběr nového cloudového HR systému a docházky (RFI, RFP), návrh implementace Selecting a new cloud HR system for logging attendance (RFI and RFP) as well as design implementation.

Návrh online systémů pro plánování montáží, plánování půjčovny strojů Designing online systems for machine rental and planning

Dočasné vedení IT pro CZ a SK, CIO Interim IT manager for CZ and SK, CIO

Strategie oslovení nových zákazníků, návrh nové segmentace a zmapování Customer Journey Strategy to reach new customers, design new segmentation and Customer Journey mapping

Analýza procesů a návrh požadavků na nový HR systém Analyzing processes and proposing requirements for a new HR system

Zlepšení dodávek projektů, zlepšení praxe projektového řízení se skupinou manažerů a PM Improving project management and delivery by working with a group of managers and PMs

Zlepšení procesu vývoje software, zlepšení Analýzy požadavků, školení zadavatelů, napojení na architekturu a testing Improving software development processes, requirements analysis, business training, alignment with architecture and testing

Návrh optimalizace procesů (front office, back office), centralizace a relokace agend, automatizace a robotizace Process optimization (front office, back office), centralization and relocation of agendas, automation and robotization

Návrh transformace HR, nastavení služeb, optimalizace procesů Design of HR transformation, service definitions, process optimization

Redesign help linky, sdílení zkušeností, zlepšení servisu Redesign of a help desk, sharing experience, improving service

Koučování skupiny talentů s cílem vytvoření nové Vize. Coaching a group of talents to create a new Vision.

Koučování obchodního týmu s cílem zlepšení sdílení, organizace práce, vzájemných vztahů a obchodních výsledků Coaching a business team to improve knowledge sharing, work organization, mutual relationships and business results

Návrh reakční procedury pro řešení mimořádných provozních incidentů Developing a robust and quick reacting procedure for dealing with severe operational incidents.

Dodávám řešení projektů Delivering project solutions

Po konzultaci situace a zadání většinou navrhuji doporučený způsob řešení a pomáhám s výběrem dodavatele řešení. V některých zakázkách rovněž projekt realizuji. Velmi často je tomu tak u projektů, kde mohu efektivně zastoupit několik rolí (jako poradce managementu při zadání a formulaci vize, jako procesní analytik pro zhodnocení stávajících procesů a návrhu nových, jako analytik pro zajištění kvalitních požadavků na nový systém, jako projektový manažer pro výběr dodavatele nebo implementaci řešení).

Při implementaci systémů využívám jak vodopádový tak agilní přístup, případně jejich kombinaci. Vždy podle charakteru projektu a posouzení výhod / nevýhod daného přístupu.
I usually suggest the recommended solution and help with the selection of the solution supplier after consulting the situation and needs. In some cases, I can also deliver the project solution. Very often in cases where I can effectively represent several roles (as a consultant to the management in the formulation of needs and a vision, as a process analyst for evaluating existing processes and designing new ones, as an analyst to ensure quality requirements for a new system, as a project manager for supplier selection or solution implementation).

When implementing the systems I use both waterfall and agile approaches, or their combination. Depending on the nature of the project and the assessment of the advantages / disadvantages of each approach.


V některých případech rovněž implementuji menší online systémy nebo weby
(používám php, js, ajax, mysql).

         In some cases I also implement simple online systems or websites
(using php, js, ajax, mysql).

O mně About me

profesionalita professional

spolehlivost reliable

respekt respectful

efektivita efficient

Mám vyvážené manažerské, technické a měkké zkušenosti a dovednosti, mám zkušenosti v individuálním a týmovém koučování, jsem velmi přizpůsobivý různým prostředím a schopen zajistit řešení v dynamických podmínkách. Rád řeším potřeby malých firem, pomáhám firmám růst a překonávat důležitá období.

Snažím se věci zjednodušovat, mám rád ověřené metodiky a jejich přizpůsobení konkrétní situaci. V každém řešení hledám efektivitu a rozumnou návratnost. Za nejvýznamnější téma v řízení změn považuji zúčastněné lidi. Rozhodně neznám odpovědi na všechna zadání, ale poznal jsem už mnoho lidí, na které se mohu spolehnout a které Vám případně mohu doporučit.

» více také na Linked
Well balanced in management, technical and soft skills, paying strong attention to people management. Experienced in individual and team coaching. Very adaptive to different environments and able to thrive in dynamic and developing assignments. I like to address the needs of small companies, helping businesses to grow and overcome obstacles during critical periods in their development.

I try to simplify things, I like proven methodologies and their adaptation to specific situations. In every solution I look for efficiency and a reasonable return. I consider people's participation and buy-in as the most important topic in change management. While I may not have a solution for every case, I do know many people who I can rely on and who I can possibly recommend to you.

» more also at Linked

Vzdělání a školení Education & training

Programování na Gymnáziu
Dva semestry Elektro
Informatiku a Retail na VŠE
Mini MBA Program (Belgie)
Programming at High school
Two semesters Electronics
Information management
and Retailing at University
Mini MBA Program (Belgium)


ITIL, Projektové řízení (PMI, Prince 2), Zakládání PMO,
Optimalizace procesů, BPI,
LEAN SixSigma,
Koučování, Týmové koučování
ITIL, Project management (PMI, Prince 2), Establishing PMO,
Process optimization, BPI,
LEAN SixSigma,
Coaching, Team coaching

Oblasti Topics

Weby a online služby
Portály a portálové služby
Analýza požadavků
Projektová kancelář
Řízení portfolia projektů
Business architektura
Operační rizika
Performance management
Optimalizace procesů
Hlas zákazníka, Customer Journey
Design thinking
Digitalizace
Vize-Mise-Strategie
Websites and online services
Portals and portal services
Requirements Analysis
Project office
Project portfolio management
Business architecture
Operational risk management
Performance management
Process optimization
Voice of Customer, Customer Journey
Design thinking
Digitization
Vision-Mission-Strategy

Obory Fields

Manažerské poradenství
Vydavatelství
Internetové / online služby
Telekomunikace
IT, vývoj software
Bankovnictví,
Platební styk, Úvěry
Internet věcí
Management consulting
Publishing
Internet / online services
Telco
IT, software development
Banking,
Payments, Lending
Internet of things

Kontakt Contact

Láďa Jakubička Ladislav Jakubicka

Copyright © 2020 Ladislav Jakubička, Všechna práva vyhrazena Copyright © 2020 Ladislav Jakubička, All Rights Reserved